Regulamin Reniferowej stadniny

Czyli, co oznaczają użyte w Regulaminie pojęcia

 1. Klient (Kupujący) – podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który przegląda treści Sklepu, korzysta z funkcjonalności Sklepu, rejestruje Konto, składa Zamówienie, lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży w ramach Sklepu albo zawiera taką umowę.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – dedykowany Klientowi, indywidualny panel z danymi Klienta oraz informacjami dotyczącymi Zamówień, a także ich realizacji, stworzony w związku z przeprowadzeniem procedury rejestracji Konta.
 4. Stajnia – koszyk, integralna część Sklepu i systemu zakupowego, w której znajduje się lista wybranych przez Klienta Towarów i inne informacje związane z Zamówieniem.
 5. Zielony Renifer – Maciej Samól prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zielony Renifer Maciej Samól z siedzibą przy ul. Stefana Czarnieckiego 9/18, Buk (64-320), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; NIP: 7772912957 , REGON: 381524950.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sprzedaży Towarów, w ramach Sklepu.
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zielonyrenifer.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
 8. Towar – produkty prezentowane oraz oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Zielonym Reniferem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Do Umowy sprzedaży stosuje się prawo polskie. Językiem Umowy sprzedaży jest język polski.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Czyli, kto prowadzi sklep. Poznaj Reniferową Obsługę ?

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.zielonyrenifer.pl jest Maciej Samól, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zielony Renifer Maciej Samól z siedzibą przy ul. Stefana Czarnieckiego 9/18, Buk (64-320), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; IP: 7772912957 , REGON: 381524950.
 2. Dane kontaktowe – adresy elektroniczne: moj@zielonyrenifer.pl, numer telefonu
 3. (+48) 605-901-11.
 4. Dane kontaktowe do zgłoszeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w ramach gwarancji, do zwrotu Towarów, do zgłaszania nieprawidłowości w działaniu Sklepu: ZIELONY RENIFER, ul. Stefana Czarnieckiego 9/18, 64-320 Buk.
 5. Zielony Renifer prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet i przy pomocy Sklepu.
 6. Zielony Renifer świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnej możliwości przeglądania treści Sklepu, prowadzenia Konta, udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza Zamówienia oraz zawierania Umów sprzedaży za pomocą systemu teleinformatycznego.
 7. Niniejszy regulamin powstał na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w związku z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z niego, a także warunki sprzedaży Towarów w ramach Sklepu, w tym w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Zielonego Renifera związane z zawarciem Umowy sprzedaży, w odniesieniu do: postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), postanowień Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowień w zakresie ochrony danych osobowych wynikającej z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, postanowień Kodeksu cywilnego.
 9. Regulamin określa w szczególności:
 10. zasady rejestracji Konta w serwisie internetowym, w ramach którego prowadzony jest Sklep, oraz korzystania z już zarejestrowanego Konta,
 11. zasady składania Zamówień przy pomocy systemu teleinformatycznego,
 12. zasady zawierania Umów sprzedaży przy pomocy systemu teleinformatycznego,
 13. warunki sprzedaży Towarów w ramach Umów sprzedaży,
 14. zasady przetwarzania danych osobowych.
 15. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym zielonyrenifer/regulamin, w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którego używa Klient. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem.
 16. Warunkiem korzystania ze Sklepu, rejestracji Konta lub złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 17. Klient może nieodpłatnie zakończyć, w każdej chwili, korzystanie ze Sklepu.
 18. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym rejestracji Konta oraz zawierania Umów sprzedaży, Klient powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 19. dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego,
 20. dostęp do sieci Internet,
 21. możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome wersja 21 lub wyższy, Windows Internet Explorer 9 lub wyższy, Windows Edge, Safari, Firefox, inne,
 22. rozdzielczość ekranu: 1280x800px.
 23. Dodatkowo, Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 24. Zielony Renifer zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. poprzez konieczność użycia hasła dostępu do Konta). Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 25. W przypadku zauważenia przez Klienta nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcji Sklepu powinien on niezwłocznie poinformować o tym Zielonego Renifera, poprzez zgłoszenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w rozdziale I ust. 2, za pomocą social mediów lub pisemnie na adres Zielony Renifer wskazany w rozdziale I ust. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta oraz opis nieprawidłowości w działaniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.
 26. W trakcie korzystania ze Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego działań zmierzający o nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu, a także zabronione są działania naruszające prawo czy zmierzające do obejścia prawa, a także sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 27. Zielony Renifer może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Sklepu Klientom, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają nieprawdziwe dane osobowe, naruszają obowiązujące przepisy prawa, naruszają dobre imię Zielonego Renifera lub innych Klientów.

Czyli, zasady rejestracji nowego konta w sklepie oraz korzystania z niego

 1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, śledzenia na bieżąco statusu Zamówienia, podglądu historii zamówionych Towarów czy modyfikacji swoich danych osobowych i adresu dostawy, a także dokonywania zakupów w Sklepie w przyszłości, bez konieczności ponownego podawania danych, o których mowa w Regulaminie. W tym celu Klient dokonuje procedury rejestracji Konta.
 2. Rejestracja Konta nie jest obligatoryjna. Stroną Umowy sprzedaży zawartej w drodze złożonego Zamówienia może być także Klient nieposiadający Konta, przy czym warunkiem korzystania z funkcjonalności Sklepu i złożenia Zamówienia przez Klienta nieposiadającego Konta jest akceptacja Regulaminu.
 3. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób określony w Sklepie, a następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu. Zarejestrowanie Konta może nastąpić w każdym czasie.
 4. W celu rejestracji Konta, Klient powinien podać swój adres poczty elektronicznej oraz stworzyć hasło dostępu do Konta, zgodnie ze wskazówkami podanymi w Sklepie. W celu ochrony swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonywanymi Zamówieniami, Klient nie powinien podawać swojego hasła dostępu do Konta osobom trzecim.
 5. Potwierdzenie zarejestrowania Konta zostanie przesłane na podany w trakcie rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Po zarejestrowaniu Konta, każdorazowy dostęp do Konta następuje przy użyciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym (adres poczty elektronicznej Klienta oraz hasło dostępu do Konta). Po zakończeniu korzystania ze Sklepu, Klient powinien każdorazowo wylogować się z Konta.
 7. Jeśli Klient posiadający Konto chce złożyć Zamówienie poprzez to Konto, powinien uzupełnić w zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI pozostałe dane osobowe niezbędne do zrealizowania Zamówienia: imię, nazwisko, opcjonalnie firmę przedsiębiorstwa (nazwa firmy), numer telefonu i adres zamieszkania Klienta, który jest jednocześnie domyślnym adresem dostawy zamówionego Towaru.
 8. W zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI znajduje się również podany podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej.
 9. W zakładce ADRESY – ADRES WYSYŁKI, Klient może podać inny adres dostawy zamówionego Towaru niż adres podany w zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI.
 10. Wszystkie dane podane przez Klienta w zakładce ADRESY mogą zostać zmienione przez Klienta w każdym czasie poprzez edycję Konta, przy czym po złożeniu przez Klienta Zamówienia, zmiana danych może nastąpić wyłącznie w drodze poinformowania o tym Zielonego Renifera na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej, do czasu wysłania Towaru do Klienta.
 11. W przypadku zmiany danych Klienta, niezbędnych do realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest do wprowadzenia swoich aktualnych danych lub do poinformowania o tym Zielonego Renifera na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej.
 12. Klient może uzupełnić dane Konta o swoje imię i nazwisko w zakładce SZCZEGÓŁY KONTA, jednak nie jest to obligatoryjne. Dane te Klient może zmienić w każdym czasie poprzez edycję Konta.
 13. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Postanowieniach końcowych Regulaminu.
 14. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez informację handlową należy rozumieć reklamę, materiały promocyjne, newslettery i inne informacje, które zawierają treści związane z promowaniem Towarów oferowanych przez Sklep.
 15. Klient może w każdym czasie i nieodpłatnie usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi, poprzez zgłoszenie takiego żądania Zielonemu Reniferowi na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Zielonego Renifera wskazany w rozdziale I ust. 3 Regulaminu.
 1. Zamówienia poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Składać Zamówienia mogą Klienci posiadający Konto oraz nieposiadający Konta.
 3. Klient posiadający Konto może składać Zamówienia poprzez to Konto albo z jego pominięciem na zasadach określonych w ust. 4 Regulaminu.
 4. Klient nieposiadający Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji Konta i uzyskania dostępu do niego poprzez logowanie, jednak w procesie składania Zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych niezbędnych do zrealizowania przez Sprzedawcę Zamówienia, tj.: imienia, nazwiska, opcjonalnie firmy przedsiębiorstwa (nazwa firmy), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i adresu zamieszkania Klienta (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), który jest jednocześnie domyślnym adresem dostawy zamówionego Towaru, a także do zaakceptowania Regulaminu.
 5. Klient może także podać inny adres dostawy zamówionego Towaru niż adres swojego zamieszkania.
 6. W trakcie podawania danych osobowych, Klient może zarejestrować Konto, jednak nie jest to obligatoryjne.
 7. Podczas składania Zamówienia Klient może wpisać uwagi dotyczące Zamówienia w odpowiedniej rubryce (UWAGI DO ZAMÓWIENIA).
 8. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT z tytułu zakupu Towarów, powinien w rubryce UWAGI DO ZAMÓWIENIA wpisać dane do faktury VAT niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT (firmę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numer NIP przedsiębiorstwa).
 9. W Stajni znajduje się informacja dotycząca wybranego przez Klienta Towaru, jego cena, informacja dotycząca sposobów dostawy oraz koszt dostawy. Jeśli Klient posiada kupon uprawniający do zniżek, może wprowadzić go w odpowiednią rubrykę w Stajni celem uzyskania zniżki. W Stajni Klient może także określić ilość wybranego Towaru, który zamierza kupić.
 10. Do złożenia Zamówienia dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego www.zielonyrenifer.pl, uzyskania dostępu do Konta w Sklepie albo korzystania ze Sklepu bez rejestracji Konta, wyboru Towaru spośród prezentowanych w Sklepie, dodanie Towaru do Stajni, przejścia do kasy, uzupełnienia danych osobowych (jeśli Klient nie korzysta ze Sklepu poprzez swoje Konto), wyboru sposobu dostawy i płatności oraz wyboru przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 11. Klient uaktywniając przycisk „Zamawiam i płacę” potwierdza, iż składa Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 12. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ, Klient ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 13. Po uaktywnieniu przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ:
 14. Klient nie ma możliwości modyfikowania Zamówienia,
 15. zmiana danych osobowych Klienta może nastąpić wyłącznie w drodze poinformowania o tym Zielonego Renifera na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej, do czasu wysłania Towaru do Klienta.
 16. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostaje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera dane identyfikacyjne Zielonego Renifera, w tym adres i dane kontaktowe Zielonego Renifera, o których mowa w rozdziale II ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, zamówiony Towar, cenę, sposób zapłaty, koszt i sposób przesyłki, dane Klienta.
 17. Zielony Renifer przystąpi do realizacji Zamówienia pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Towary.
 18. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, a potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży przekazywane jest za pomocą poczty elektronicznej, o czym mowa ust. 12 Regulaminu. Klient posiadający Konto ma dostęp do warunków zawartej Umowy sprzedaży z poziomu swojego Konta.
 1. Ceny Towarów podane w Sklepie:
 2. są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich,
 3. nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Za każdym razem przed złożeniem Zamówienia, Klientowi wskazywana jest cena obejmująca całkowity koszt Towarów i dostawy. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar oraz za dostawę.
 5. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
 6. poprzez system płatności PayPal,
 7. poprzez system DotPay.pl: ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.); przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.; karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wybranego pośrednika (PayPal lub DotPay).
 9. Jeśli Klient nie dokona zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Zielony Renifer uprawniony jest do anulowania Zamówienia lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.
 10. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci rachunku uproszczonego albo faktury VAT.
 11. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towaru). Warunki Zamówienia, w tym cena za Towar, nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył Zamówienie przed dokonaniem zmiany cenowej. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.
 1. Zielony Renifer zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 2. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej (po konsultacji z Zielonym Reniferem).
 3. Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do kwoty Zamówienia.
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży i dokonaniu zapłaty przez Klienta, Towary wraz z całym wyposażeniem, a także innymi dokumentami dotyczącymi Towaru, wysyłane są do Klienta, na wskazany przez niego adres dostawy, za pośrednictwem firmy InPost (inpost.pl) lub Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl)
 5. Dostawa Towarów następuje do maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zapłaty za Towar. W okresie wzmożonej ilości zamówień (okresy okołoświąteczne, black friday, wyprzedaże, promocje itp.) czas realizacji zamówień może jednak ulec wydłużeniu powyżej 7 dni roboczych.
 6. Zielony Renifer informuje, iż w po odbiorze w razie zauważenia przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń lub braków w Towarze lub w jego opakowaniu, powinien niezwłocznie zgłosić problem do Zielonego Renifera.
 1. Do wad fizycznych i prawnych Towarów stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Jeżeli Towar posiady wady, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Zielony Renifera niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Zielonego Renifera albo Zielony Renifer nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Zielonego Renifera usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Zielonego Renifera. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 5. Zielony Renifer odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 6. Uprawienia z tytułu rękojmi za wady przysługują wyłącznie Konsumentom. Strony Umowy sprzedaży – Klient niebędący Konsumentem oraz Zielony Renifer, wyłączają między sobą rękojmię za wady, przy czym Strony mogą w drodze negocjacji postanowić inaczej.
 7. Roszczenia z rękojmi należy kierować w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. Razem z roszczeniem z rękojmi, Towar powinien być dostarczony na koszt Zielonego Renifera. Konsument powinien także wskazać swoje dane, w tym adres e-mail.
 8. Zielony Renifer w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta, kierując do niego pisemne zawiadomienie lub zawiadomienie skierowane na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 1. Niezależnie od prawa Konsumenta do zgłaszania wad Towarów na podstawie przepisów o rękojmi, Zielony Renifer udziela Klientowi będącemu Konsumentem oraz Klientowi niebędącemu Konsumentem gwarancji na sprzedane przez siebie Towary na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W ramach udzielonej gwarancji, Zielony Renifer zapewnia, iż sprzedane Towary nie posiadają wad fizycznych oraz odpowiadają opisowi Towaru znajdującemu się w Sklepie. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne Towarów oraz wady wynikłe z błędów podczas obróbki/składania/polerowania Towarów.
 3. W ramach gwarancji, Zielony Renifer zobowiązuje się do wymiany Towaru na nowy bądź do naprawy Towaru, według wyboru Zielonego Renifera. Jeśli Towar ze względu na charakter wady nie może zostać naprawiony, Zielony Renifer wymieni Towar na nowy. Jeśli Towar ze względu na charakter wady nie może zostać naprawiony i nie ma możliwości wymiany Towaru na nowy, Zielony Renifer dokona zwrotu zapłaconej ceny za Towar wraz z poniesionym przez Klienta kosztem dostawy Towaru.
 4. Okres gwarancji trwa 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi. Jeśli w wyniku wykonania obowiązków gwarancyjnych Zielony Renifer dostarczył Klientowi zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwrócenia Towaru naprawionego. Jeżeli Zielony wymienił część Towaru, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Towaru objętego gwarancją Klient nie mógł z niego korzystać.
 5. Gwarancja nie obejmuje wymiany zużytej baterii w zegarach.
 6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje wad Towarów:
 7. powstałych w związku z mechanicznym uszkodzeniem Towarów przez użytkownika lub osobę trzecią,
 8. niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem z Towaru przez użytkownika – jeśli została dołączona do Towaru,
 9. niezgodną z instrukcją konserwacją Towaru przez użytkownika – jeśli została dołączona do Towaru,
 10. korzystaniem przez użytkownika z Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 11. będących skutkiem działania zdarzeń losowych lub zjawisk atmosferycznych,
 12. powstałych w związku z ingerencją użytkownika w Towar, np. rozłożeniem Towaru na części, z których Towar się składa.
 13. W razie powstania wady Towaru objętego gwarancją, o ile wada ujawni się w ciągu okresu gwarancyjnego, Klient powinien dostarczyć na koszt Zielonego Renifera Towar wraz z opisem wady na adres pocztowy wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 14. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Towaru wraz z opisem wady. Klient zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez pisemne zawiadomienie lub zawiadomienie skierowane na adres poczty elektronicznej Klienta.
 15. Udzielona przez Zielonego Renifera gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży (umowę na odległość), może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 100 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży – informacja o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dołączane są do każdej przesyłki. Towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy przesłać na adres pocztowy wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Zielony Renifer zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towarów.
 3. Zielony Renifer dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Zielony Renifer nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Zielonemu Reniferowi na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Zielony Renifer zgodził się je ponieść.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku zwrotu produktu zakupionego podczas akcji rabatowej/wyprzedaży przy użyciu kodu zniżkowego- kwota zwrotu jest równa cenie produktu w zamówieniu.
 9. W przypadku zwrotu produktu zakupionego przy użyciu rabatu ilościowego (większa ilość produktów = większy rabat), rabat na pozostałe artykuły w zamówieniu zostaje przeliczony adekwatnie do ilości produktów.